HANDLESBETINGELSER

Virksomhedsoplysninger

Green Room Group Tåstrupvej 2 2690 Karlslunde CVR. 41947071

E-mail: louisekoch@hotmail.com Mob. 26 83 01 04 Man-fre: 10:00 -18:00

Priser og betaling

Alle priser er eksklusive moms, og der fremsendes faktura med betalingsfrist netto 8 dage. For projekter købt via et fremsendt tilbud, fremsendes fakturaen når halvdelen af projektet er udført. Ved køb af klippekort fremsendes fakturaen inden opstart af klippekortet. Beløbet overføres til konto nummer 3409 – 13164177 i Danske Bank og modtageren er Green Room Group.

Ved betaling efter forfald tilskrives der renter på 0,70%, pr. påbegyndt måned, samt et gebyr på 100,00 DKK. (Sker betaling ikke rettidigt beregnes morarenter i henhold til rentelovens § 5 af den til enhver tid værende restgæld fra forfaldsdagen.) Alle priser på hjemmesiden er ekskl. transport.

Klippekort

Klippekort fungerer på den måde, at kunden selv bestemmer, hvad de vil bruge mig til og hvornår. Det giver fleksibilitet og besparelser, især ved køb af mange klip. Klippekortet betales forud og sættes i gang, når den første opgave påbegyndes.

Kortet gælder i 2 år, og jeg sender løbende opdatering med status for tidsforbruget, så i kan følge med. Tidsforbruget registreres ned til løbende 5 minutter, hvori kommunikation omkring opgaverne tælles med.

Klippekort kan bruges til alle former for opgaver jeg tilbyder på hjemmesiden inkl. udviklingsmøder og konceptudvikling.

Kundens forpligtelser

Kunden skal stille alt nødvendigt og relevant materiale til rådighed for Green Room Group’s udførelse af opgaven og meddele Green Room Group alle de til opgaven nødvendige oplysninger. Det er kundens ansvar at have rettigheder til materiale stillet til rådighed for Green Room Group udførsel af opgaven. Green Room Group kan ikke holdes ansvarlig for materialer, som beskadiges eller bortkommer i Green Room Group varetægt. Det anbefales derfor at beholde kopier af alt materiale der sendes til os. Kunden forpligter sig til at overholde dansk lovgivning. Kunden forpligter sig til at oplyse Green Room Group ved ændring af opgivne oplysninger, f.eks. telefonnummer, e-mailadresse og lign. Oplysninger herom kan sendes til louisekoch@hotmail.com

Når det gælder opbygning og opdatering af hjemmesider, er det kundens ansvar altid at have en daglig backup i tilfælde af tekniske problemer.
Ved redigering i webshops og projekter med adgang til kunders informationer, er det købers ansvar at indgå en databehandleraftale for samarbejdet.

Levering

Levering af ydelsen sker efter en mundtligt aftalt tidsfrist, forudsat at de nødvendige omstændigheder foreligger. Disse omstændigheder er f.eks. at der er adgang til hjemmesiden, at tekster eller billeder der skal bruges i designs er leveret fra kundens side eller at der er afsat tid til fotografering/filmning af medarbejder eller produkter på location.

Rettigheder

Ved køb af grafisk design, fotos og video fra koch-media.dk overgår rettighederne af materialet til kunden efter endt udarbejdelse og betaling. Hvis kunden leverer materiale til brug i designs/videoer/hjemmesider ol. er det kundens ansvar at skaffe rettigheder til materialet.

Ansvar

Green Room Group forpligter sig til at levere den bestilte ydelse på en tilfredsstillende måde, der svarer til niveauet i de tidligere løste opgaver/eksempler, som ses på hjemmesiden koch-media.dk

Green Room Group opbevare råmaterialet i minimum 30 dage fra datoen for levering af det endelige resultat. Herefter forbeholder Green Room Group sig retten til at slette materialet, med mindre andet aftales med kunden.

Ansvarsbegrænsning

Green Room Group er erstatningsansvarlige i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler. Erstatningsansvaret begrænses til et beløb, som ikke kan overstige beløbet af den aftale, der har givet anledning til, at kravet rejses. Green Room Group fraskriver sig ansvar for skade på fast ejendom, løsøre eller andre formuegoder. Det samme gælder for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. Green Room Group fraskriver sig ethvert ansvar for tab og skade som følge af fejl ved indtastning foretaget af kunden eller foretaget af Green Room Group på baggrund af kundens oplysninger. Green Room Group kan ikke drages til ansvar for indholdet af det leverede produkt. Det påhviler kunden at godkende dette inden offentliggørelse. Når kunden har godkendt produktet, har Green Room Group ikke ansvar for fejl og mangler samt eventuelle uforudsete følger af brugen af det leverede produkt. Ansvaret for videre anvendelse af produktet er alene kundens. Såfremt et ansvarspådragende forhold kan henføres til mangelfulde ydelser fra tredjepart, kan kunden ikke opnå erstatning eller anden form for kompensation fra Green Room Group. Green Room Group er ikke ansvarlig for lagring af filer el.lign. medmindre andet er aftalt.

Databehandling

Til brug for kommunikation om opgaven bruges nummer og/eller e-mail på firmaets kontaktperson, og til fakturaskrivning modtages firmaets navn, adresse og CVR nummer. Alle modtagne informationer behandles fortroligt og gives ikke videre til tredjepart. Ved adgang til hjemmesider vil passwords ligeledes opbevares sikkert og fortroligt. Se vores Cookie og privatlivspolitik her.

Kontakt

Ved spørgsmål, forespørgsler, ordrer, klager eller kommentarer skal Louise Koch kontaktes på e-mail: louisekoch@hotmail.com eller telefon 26 83 01 04. Telefonen er åben man-fre: 10:00 -18:00.

Ændringer

Handelsbetingelserne kan ændres ensidigt uden foregående varsel og vil blive opdateret her på siden.

Lov og værneting

Enhver uoverensstemmelse og ethvert mellemværende (tvist) mellem parterne afgøres efter dansk ret. Værneting er retten i Glostrup, medmindre Green Room Group vælger at kræve en tvist endeligt afgjort ved voldgift efter ”regler for behandling af sager ved Det Danske Voldgiftsinstitut (Copenhagen Arbitration)”.